divatolj!bloggerkézilabdaingatlanokmyClubkalkulálj!
Egyéni keresés

La­kás-elő­ta­ka­ré­kos­ság. Mik is az elő­nye­i?!? Az ön­gon­dos­ko­dás el­vén a­la­pul, s a rend­sze­re­sen ta­ka­ékos­ko­dó ügy­fe­lek szá­má­ra szá­mos előnyt biz­to­sít.

hirdetés

"A la­kás-elő­ta­ka­ré­kos­ság az e­gyet­len o­lyan ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott la­kás­fi­nan­szí­ro­zá­si le­hető­ség, a­me­lyet szin­te min­den nagy­ko­rú ma­gyar ál­lam­pol­gár - csa­lá­di ál­la­pot, jö­ve­de­lem meg­kö­tött­ség nél­kül - igény­be ve­het."